Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Z satys­fakcją i radoś­cią mogę powiadomić P.T. Koleżanki i Kolegów, że — stosownie do infor­ma­cji zamieszc­zonych na stronach Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych utrzy­mał, a nawet nieco poprawił, swoją pozy­cję w rankingu jed­nos­tek naukowych. Oznacza to, że nadal jesteśmy zak­wal­i­fikowani do kat­e­gorii A zaś z uwagi na łączną punk­tację loku­jemy się na czwartym miejscu wśród jed­nos­tek naukowych w zakre­sie nauk eko­nom­icznych. Od najlep­szych, tj. od Kolegium Analiz Eko­nom­icznych SGH czy Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych UW dzieli nas jeszcze sporo punk­tów, ale — ad augusta per angusta! Bardzo uprze­jmie dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. To nasz zbiorowy sukces.

Kaz­imierz W. Frieske


Co piszczy w trawie? Subiektywny przegląd prasywywiady

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.


12 maja 2016

Konferencja pt.: Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegoW związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, 24 czer­wca 2016 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie planowana jest między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt. “Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego związana z celami tego pro­jektu więcej…

PROGRAM      AGENDA


2 maja 2016

Zofia Morecka (1919 – 2016)
Odeszła od nas Osoba wyjątkowa; nieoce­niony Nauczy­ciel, zaan­gażowany  Badacz i serdeczny Przy­ja­ciel. Jej długie życie odzwier­cied­lało zarówno dra­maty­czną, jak spoko­jniejszą his­torię naszego kraju. Doras­tała w przed­wo­jen­nej Warsza­wie — na Woli, z którą związana była do końca. Także okres oku­pacji spędz­iła w Warsza­wie, zara­bi­a­jąc na życie pracą robot­nicy fab­rycznej i kraw­cowej. Po wojnie odbu­dowywała stolicę i ksz­tał­ciła się jed­nocześnie, jak więk­szość tego pokole­nia. Stu­dia, rozpoczęte w 1938 r. na Warsza­wskiej Politech­nice, kon­tyn­uowała od 1945 r. na SGH, przyj­mu­jąc po ich zakończe­niu asys­ten­turę w zes­pole prof. Alek­sego Wakara. Po dok­tora­cie przeszła na Uni­w­er­sytet Warsza­wski, na nowy jego kierunek – Wydział Ekonomii Poli­ty­cznej, którego nazwa w lat­ach 70-tych została zmieniona na Wydział Nauk Eko­nom­icznych.   (więcej…)


14 kwietnia 2016

PRZEMIANY RYNKU PRACY W POLSCE, Anna Organiściak-Krzykowska (red.), Marlena Cicha-Nazarczuk (red.)PRZEMIANY RYNKU PRACY W POLSCE
Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie, Warszawa-Olsztyn 2015
…mono­grafia naukowa pod redakcją Anny Organiściak-Krzykowskiej i Mar­leny Cichej-Nazarczuk pt. “Przemi­any rynku pracy w Polsce” jest zbiorem 20 artykułów naukowych, w których pod­jęto prob­lemy pol­skiego rynku pracy. Złożoność tych prob­lemów, ich rozległe imp­likacje oraz przeo­braże­nia, jakim podle­gają, zna­j­duje odbi­cie w wach­larzu zagad­nień poruszanych przez poszczegól­nych autorów.”
„…artykuły są ważnym doko­naniem z naukowego punktu widzenia. Pod­kreślane niejed­nokrot­nie ich walory teo­re­ty­czne i prak­ty­czne spraw­iają, że tworzą one opra­cow­anie ważne i przy­datne dla naukow­ców, stu­den­tów i prak­tyków życia gospodarczego.”

z recen­zji prof. dr hab. Doroty Kotlorz

Zamów pub­likację przez internet


11 kwietnia 2016

Rada Naukowa Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych z siedz­ibą w Warsza­wie  na pod­stawie ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o insty­tu­tach badaw­czych (Dz.U. nr 96 poz. 618 ze zm.) oraz roz­porządzenia Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza­nia konkursu na stanowisko dyrek­tora insty­tutu badaw­czego (Dz.U. nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Pobierz ogłosze­nie


7 kwietnia 2016

Konferencja pt.:  „Perspektywy polityki przemysłowej w Polsce”, 12 kwietnia 2016 r.W dniu 12 kwiet­nia 2016 r. odbyła się   kon­fer­encja pt.:  „Per­spek­tywy poli­tyki prze­mysłowej w Polsce” zor­ga­ni­zowana przez Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych.  więcej…

PROGRAM 


16 lutego 2015

Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w sprawach skarg i wniosków przyj­muje w każdą środę w godz­i­nach od 10.00 – 12.00


12 maja 2013

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji
Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


28 marca 2010

 Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


28 sierpnia 2008

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 23123458910Ostatnia »