Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Z satys­fakcją i radoś­cią mogę powiadomić P.T. Koleżanki i Kolegów, że — stosownie do infor­ma­cji zamieszc­zonych na stronach Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych utrzy­mał, a nawet nieco poprawił, swoją pozy­cję w rankingu jed­nos­tek naukowych. Oznacza to, że nadal jesteśmy zak­wal­i­fikowani do kat­e­gorii A zaś z uwagi na łączną punk­tację loku­jemy się na czwartym miejscu wśród jed­nos­tek naukowych w zakre­sie nauk eko­nom­icznych. Od najlep­szych, tj. od Kolegium Analiz Eko­nom­icznych SGH czy Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych UW dzieli nas jeszcze sporo punk­tów, ale — ad augusta per angusta! Bardzo uprze­jmie dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. To nasz zbiorowy sukces.

Kaz­imierz W. Frieske


Co piszczy w trawie? Subiektywny przegląd prasywywiady

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.


16 lipca 2016

dr Łukasz Arendt Dyrektor IPiSSZ dniem 16 lipca 2016 r. Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej powołał na stanowisko Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Pana dr Łukasza Arendta.


1 lipca 2016

Ruszyła XVII edy­cja Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

Zaproszenie do udziału w XVII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

1 lipca 2016 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował XVII edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Serdecznie zapraszamy do uczest­nictwa w rywal­iza­cji o stat­uetki, wyróżnienia i cer­ty­fikaty, które zostaną wręc­zone w grud­niu 2016 roku pod­czas uroczys­tej Gali. Konkurs jest przez­nac­zony dla firm dużych, a także należą­cych do sek­tora MŚP oraz dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej  więcej…

Inwest­owanie w kap­i­tał ludzki gwarancją sukcesu firmy!


22 czerwca 2016

Publikacja IPiSS pt.: WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU, Marek Bednarski (red.), Kazimierz W. Frieske, Zbigniew Klimiuk, Monika Latos-Miłkowska, Aleksandra Majchrowska, Wiktor RutkowskiWYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU
Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof  Marka Bed­narskiego.
Powszechny jest pogląd, że wyna­grodzenia w Polsce są niższe od uza­sad­nionych sytu­acją eko­nom­iczną. W prezen­towanej książce autorzy starają się zwery­fikować tę opinię, biorąc pod uwagę eko­nom­iczne, prawne i społeczne uwarunk­owa­nia wyna­grodzeń a także prowadząc odpowied­nie porów­na­nia między­nar­o­dowe. Sfor­mułowana diag­noza pozwala zaprezen­tować instru­menty, których uży­cie wpłynie, w ramach ist­nieją­cych możli­wości, na pożą­dany wzrost wyna­grodzeń więcej…

Marek Bed­narski

14 czerwca 2016

POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNEPole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej

Kon­sek­wencje demograficznego starzenia się lud­ności są przed­miotem uwagi nie tylko demografów i poli­tyków społecznych, ale również ekon­o­mistów, epi­demi­ologów i geron­tologów, a od co najm­niej ćwierćwiecza – tem­atem debaty pub­licznej z udzi­ałem poli­tyków. W dyskusji tej zwraca się uwagę na wzrost w pro­duk­cie kra­jowym brutto udzi­ału wydatków związanych ze staroś­cią, zmi­anę relacji między liczbą osób w wieku pro­duk­cyjnym i popro­duk­cyjnym jako jedno z najważniejszych następstw starzenia się lud­ności prowadzą­cych do pyta­nia o możli­wości zachowa­nia doty­chcza­sowego sys­temu finan­sowa­nia świad­czeń społecznych, a także na zmi­any na rynku pracy i związane z tym szanse zawodowe osób w wieku 50 i więcej lat oraz pod­nosze­nie granicy wieku emery­tal­nego. Drugi nurt dyskusji o starze­niu się lud­ności doty­czy społecznych aspek­tów tego pro­cesu. Są w niej anal­i­zowane zarówno przy­czyny zmian struk­tury demograficznej społeczeństw, jak i ich następstwa postrze­gane z per­spek­tywy jed­nos­tki, rodziny oraz lokalnej społeczności. Wymiar społeczny zachodzą­cych pro­cesów demograficznych staje się coraz ważniejszy, ponieważ zmi­any w wielkości, struk­turze i funkc­jach rodziny oraz jej wer­tykaliza­cja wywier­ają coraz więk­szy nacisk na organy admin­is­tracji pub­licznej aby zapewniła real­iza­cję tych zadań, które dawniej wobec osób starszych wykony­wane były przez ich najbliższych.

Autorzy

Zamów pub­likację przez internet


12 maja 2016

Konferencja pt.: Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegoW związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, w dniu 24 czer­wca 2016 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie zor­ga­ni­zowano między­nar­o­dową kon­fer­encję pt. “Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego związaną z celami tego pro­jektu więcej…

PROGRAM      AGENDA      PREZENTACJA


16 lutego 2015

Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w sprawach skarg i wniosków przyj­muje w każdą środę w godz­i­nach od 10.00 – 12.00


12 maja 2013

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji
Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


28 marca 2010

 Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


28 sierpnia 2008

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 24123458910Ostatnia »